WAREHOUSE PROJECT

ซุปเปอร์ชิป ภูเก็ต ​

ซุปเปอร์ชิป Warehouse อำเภอบางโจ จังหวัดภูเก็ต 

ขนาดอาคาร 2,500 ตารางเมตร 

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร