fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

MARKET PROJECT

ตลาดกาดศรีคำ

ตลาดกาดศรีคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน    

ขนาดอาคาร 660 ตารางเมตร สูง 6 เมตร 

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร