NEWS & ACTIVITIES

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Tuan Long Steel Hanoi Vietnam

งานอบรมบลูสโคป บ่อวิน

ร่วมออกบธูงานบ้านและสวนแฟร์ 2016

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงาน Dai Dung Steel Vietnam

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเหล็ก บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สหวิริยา )