NEWS & ACTIVITIES

เยี่ยมชมโรงงาน KHT โฮจิมิน Vietnam

เยี่ยมชมโรงงาน KHT โฮจิมิน ประเทศเวียดนาม และกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD 

พิธีเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Easybuild Dealer

ACT FORUM ’20 DESIGN + BUILT 2020

งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DELAER

ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563